Local News

Global Week Acton On NCDs

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើវិស័យសុខភាពនៃជំងឺ​​មិ​នឆ្លង ប្រមាណ ៤០ ស្ថាបនបាន​​សូមអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលអោយបន្ត និងពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេ ចំពោះការចូលរួមធ្វើអោយសំរេចបាននូវការគ្រប់ដណ្តប់សុខភាពជាសកល (UHC) ដោយធានាបានថា ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអាចទទួលបាននូវការថែទាំសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការដោយគ្មានហានិភ័យនៃការ លំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ​។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជំងឺមិនឆ្លងកំពុងតែកើនឡើងដែលជាបញ្ហប្រឈមផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ ដ៏ធំមួយ ។ តាមរបាយការណ៌នៅឆ្នាំ២០១៨បានបង្ហាញថាជំងឺមិនឆ្លងបានសម្លាប់​ប្រជាជនកម្ពុជាជិត ៦០.000 នាក់ ដែលស្មើនឹង ៦៤%...

Read more
កិច្ចផ្សព្វផ្សាយ និងពិភាក្សាលើកិច្ចសហការណ៍ចូលរួមឆ្លើយនឹងមេរោគអេដស៍

នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាព (អេច អេ ស៊ី ស៊ី) បានសហការណ៍ជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីអេដស៍ និងរៀបចំជាវេទិកាពិភាក្សារវាងម្ចាស់គ្រឹះសា្ថនសេវាកម្សាន្ត អ្នកផ្តល់សេវា អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកអនុវត្តកម្មវិធី ចំនួន ៤៣នាក់ ។ វេទិកានេះ បានផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការជួបគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងអ្នកអនុវត្តកម្មវិធីជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងការសហការណ៍...

Read more
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនង និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនង និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា សមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនង និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យសម្រាប់ទំនាក់ទំនង (ICT) ជាពិសេសកម្មវិធីឌីជិថល ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់តំណាង #វេទិកាហ្វុនប៉ាម និង #ឌីហ្វុនប៉ាម រួមទាំងបណ្តាញសហគមន៍ដើម្បីប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីការអនុវត្តការតាមដានដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ (#CLM) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលពីរ (០២) ថ្ងៃ បានផ្តល់ចំណេះដឹង និងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់តំណាងសហគមន៍ចំនួន៤២រូប...

Read more
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ និងប្រជាជនប្រឈម

នាថ្ងៃទី០៩ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាព (HACC) បានសហការបច្ចេកទេសជាមួយ UNAIDS នៅប្រទេសកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់អ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ និងប្រជាជនប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។ សិក្ខាសាលាមានគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកពីព័ត៌មាននៃការផ្តល់ជូននូវកិច្ចគាំពារសង្គម និងវេទិកាពិភាក្សាលើនិតិវិធីក្នុងទទួលបាននូវប័ណ្ណសមធម៌សម្រាប់សហគមន៍ PLHIV និង KPs។ វេទិកាពិភាក្សាស្តីអំពីការទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់សហគមន៍ PLHIV និង KPs...

Read more
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យCLM

ដោយមានការគាំទ្រជំនួយថវិកាពីDFAT តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់ UNAIDS គណៈកម្មាធិកាសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាព បានសហការណ៍ច្ចេកទេសជាមួយ EPIC-FHI 360 បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការរៀបចំ ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យនៃព័ត៌មានត្រឡប់ពីសហគមន៍ក្នុងប្រព័ន្ធតាមដានដែលដឹកដោយសហគមន៍ (CLM) ដែលមានរយៈពេល០២ថ្ងៃ នាថ្ងៃទី០១ និង ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសណ្ឋាគារស៊ីស្កេបផាលែស ខេត្តព្រះសីហនុ ដល់តំណាងវេទិកាហ្វុនប៉ាម...

Read more
Page 1 of 2 1 2