សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្ដីពី”ការត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំដោយសហគមន៍ ដល់ឌីហ្វុនប៉ាមអង្គការគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាព បានរៀបចំសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្ដីពី”ការត្រួតពិនិត្យ ពង្រឹងសមត្ថភាពតំណាងវេទិកាហ្វុនប៉ាម និងបណ្តាញ អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំSocial health protection of development partners TWG meeting at WHOHACC quarterly members meeting 84th (QMM)

HACC provides a respectful & safe venue where a wide range of organizations with differing missions come together to discuss best practices, create tools, & engage in partnerships that increase the quality and impact of their work. The content of each HACC product does not necessarily reflect the views or opinions of all of its member organizations. However, the members share best practices & experiences based on their values & missions, thereby ensuring HACC library of products are inclusive of their experience & best practices.

© 2018 Health Action Coordinating Committee. All rights reserved.