សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ស្តីពីការបើកសាច់ប្រាក់ពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូន សារលិខិតរំលែកទុក្ខ ជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារ លោកវជ្ជណ្ឌិត លី ពេញស៊ុនDynamic consultant to facilitate, coordinate and training NGOs of online capacityDynamic consultant to facilitate, coordinate and training youth of online capacityCall to civil society organizations to apply for funding

HACC provides a respectful & safe venue where a wide range of organizations with differing missions come together to discuss best practices, create tools, & engage in partnerships that increase the quality and impact of their work. The content of each HACC product does not necessarily reflect the views or opinions of all of its member organizations. However, the members share best practices & experiences based on their values & missions, thereby ensuring HACC library of products are inclusive of their experience & best practices.

© 2018 Health Action Coordinating Committee. All rights reserved.