ការបង្ហាញលទ្ធផលប្រមូលព័ត៌មានត្រឡប់ពីសហគមន៍កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសនៃវេទិកាហ្វុនប៉ាម និងឌីហ្វុនប៉ាមវេទិកាគោលនយោបាយកិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកទទួល កិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីជាមួយអង្គការសមាជិក និងក្រុមងាយរងគ្រោះលើកទី ៨៥សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្ដីពី”ការត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំដោយសហគមន៍ ដល់ឌីហ្វុនប៉ាម

HACC provides a respectful & safe venue where a wide range of organizations with differing missions come together to discuss best practices, create tools, & engage in partnerships that increase the quality and impact of their work. The content of each HACC product does not necessarily reflect the views or opinions of all of its member organizations. However, the members share best practices & experiences based on their values & missions, thereby ensuring HACC library of products are inclusive of their experience & best practices.

© 2018 Health Action Coordinating Committee. All rights reserved.